Algemene voorwaarden Drop Riooltechniek

Artikel 1:
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
– Drop Riooltechniek: De onderneming Drop Riooltechniek geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 81741561.
– Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Drop Riooltechniek tot het
verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere overeenkomst, waaronder koop.
– Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Drop Riooltechniek tot het verrichten van
diensten en/of werkzaamheden en/of koop of enige andere overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten en op
alle overige overeenkomsten (exclusief service abonnement) welke tussen opdrachtgever en Drop Riooltechniek
worden overeengekomen.
2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing
en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3:
Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Drop Riooltechniek, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. Drop Riooltechniek
heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand – Indien Drop Riooltechniek een aanvraag of een opdracht binnen 10
werkdagen schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder resterende wijzigingen heeft aanvaard, hetzij; – indien een
schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend, hetzij; – indien Drop Riooltechniek een
aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanvraag of opdracht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Drop
Riooltechniek niet als overeenkomst van aanneming van werk worden aangemerkt en is Drop Riooltechniek niet
gehouden een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Daarentegen is Drop
Riooltechniek, indien de overeenkomst daartoe strekt, wel gehouden de door de opdrachtgever opgedragen
werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Een aanvaarding respectievelijk ondertekening namens Drop
Riooltechniek als bedoeld onder de eerste respectievelijk tweede gedachtestreepje bindt Drop Riooltechniek
slechts indien deze door de directie van Drop Riooltechniek dan wel door haar schriftelijk gevolmachtigde
personen is gedaan.

Artikel 4:
Prijzen
1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting,
tenzij uitdrukkelijk anders door Drop Riooltechniek vermeld.
2. Indien na de datum van een aanbod van Drop Riooltechniek of na het sluiten van een overeenkomst tussen
partijen, doch voor de uitvoering van de diensten of werkzaamheden of leverantie een kostenfactor een wijziging
ondergaat, is Drop Riooltechniek gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3
lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.
3. Drop Riooltechniek is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Drop Riooltechniek
maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
4. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan Drop Riooltechniek haar
prijzen wijzigt, dan is Drop Riooltechniek overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen of de
overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de
opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.

Artikel 5:
Meer- en Minderwerk
De werkzaamheden van Drop Riooltechniek zijn beperkt tot de in de schriftelijke overeenkomst omschreven
werkzaamheden. In geval van een mondelinge overeenkomst als bedoeld in art. 3 lid 2, derde gedachtestreepje,
zijn de verplichtingen van Drop Riooltechniek beperkt tot de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Iedere
vermeerdering van overeengekomen diensten of leveranties, mondeling of schriftelijk tussen Drop Riooltechniek
en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Van meerwerk
is eveneens sprake ingeval van kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van
verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Iedere vermindering van overeengekomen diensten of
werkzaamheden of leveranties, zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur, mits het minderwerk
tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6:
Betaling, zekerheidstelling en Incasso
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle aan Drop Riooltechniek verschuldigde bedragen
zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na
factuurdatum te worden voldaan op een door Drop Riooltechniek aangewezen of op de factuur aangegeven
bankrekening.
2. Door overschrijding van deze betalingstermijn, raakt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, over de periode dat
betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
3. Drop Riooltechniek is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling dan wel
genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen, ook voorafgaande aan de uitvoering van de
overeengekomen diensten, werkzaamheden of leveranties. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen
aan een verzoek van Drop Riooltechniek krachtens de vorige volzin voldoet, is Drop Riooltechniek gerechtigd alle
tussen de opdrachtgever en Drop Riooltechniek bestaande overeenkomsten op te schorten ofte ontbinden
zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.
4. Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen, is de opdrachtgever
alle daarvan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,- onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Drop
Riooltechniek gerechtigd is vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien
deze hoger zijn. Deze overeengekomen kosten zijn niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

Artikel 7:
(Op)levertijden
1. Door Drop Riooltechniek opgegeven (op)levertijden of -termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen.
2. Overschrijding van een (op)levertijd of -termijn verplicht Drop Riooltechniek niet tot enige schadevergoeding en
geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten. Indien
Drop Riooltechniek een (op)levertijd of -termijn overschrijdt en de opdrachtgever Drop Riooltechniek sommeert
tot nakoming en daarbij een redelijke termijn stelt en Drop Riooltechniek binnen die redelijke termijn niet nakomt,
dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Ook in geval van
ontbinding door de opdrachtgever is Drop Riooltechniek nimmer tot enige schadevergoeding verplicht. Eventuele
reeds verrichte werkzaamheden of leveranties zullen tegen het overeengekomen tarief/prijs door opdrachtgever
aan Drop Riooltechniek worden voldaan, zonder korting of verrekening.
3. De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop Drop
Riooltechniek de beschikking heeft gekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of
werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 8:
Klachten en garantie
1. Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 dagen na beëindiging van de
desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan Drop Riooltechniek te worden gemeld met specifieke opgave van
de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
2. Drop Riooltechniek behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren. Indien
de opdrachtgever weigert aan controle medewerking te verlenen, vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever
uit hoofde van de klacht.
3. Indien de uitgevoerde werkzaamheden mede levering en plaatsing van materialen en/of onderdelen inhouden,
is garantie op voornoemde materialen en/of onderdelen beperkt tot de garantie die de betreffende leverancier in
het voorkomende geval aan Drop Riooltechniek verleent.
4. Drop Riooltechniek is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de
opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Drop Riooltechniek heeft voldaan.

Artikel 9:
Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Drop Riooltechniek redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden
en waarvan Drop Riooltechniek de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, en daarnaast is overmacht
elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
2. In aanvulling op lid 1, geldt ook als overmacht ieder vorm van staking , werkonderbreking of stiptheidacties die
uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of bemoeilijken en voorts elke situatie waarin uitvoering van de
werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van Drop Riooltechniek met zich meebrengt.
3. Drop Riooltechniek is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de
verhindering op te schorten.
4. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is Drop Riooltechniek niet gehouden tot
enige schadevergoeding

Artikel 10:
Aansprakelijkheid
1. Drop Riooltechniek is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden ofte lijden
schade als gevolg van door of in opdracht van Drop Riooltechniek uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste
werkmethoden en/of geleverde materialen, tenzij de schade te wijten is aan opzet zijdens Drop Riooltechniek of
door haar ingeschakelde hulppersonen.
2. Drop Riooltechniek is evenmin aansprakelijk voor enige schade welke eventueel voortvloeit uit een
toerekenbare tekortkoming zijdens Drop Riooltechniek.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is Drop Riooltechniek nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
(in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
4. De opdrachtgever vrijwaart Drop Riooltechniek voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan
in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door Drop Riooltechniek uitgevoerde werkzaamheden of leveranties.
5. De opdrachtgever vrijwaart Drop Riooltechniek voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger
zijn dan het bedrag waarvoor Drop Riooltechniek krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
6. In alle gevallen van eventuele aansprakelijkheid van Drop Riooltechniek, is de eventuele
schadevergoedingsverplichting van Drop Riooltechniek jegens opdrachtgever beperkt tot de hoogte van het Drop
Riooltechniek in rekening gebrachte factuurbedrag of beperkt tot het bedrag dat Drop Riooltechniek gefactureerd
zou hebben. Indien ter zake de schade Drop Riooltechniek een bedrag uitgekeerd krijgt van haar verzekeraar,
dan is de schadevergoedingsverplichting van Drop Riooltechniek beperkt tot de hoogte van deze uitkering.

Artikel 11:
Einde van de overeenkomst
1. Drop Riooltechniek kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar
recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien a. er sprake is
van een tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de
opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt; b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever
surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen heeft verzocht; c. ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd; d. een aanvraag
voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd; e. de
opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Drop Riooltechniek krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene
voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Drop Riooltechniek, dan is
Drop Riooltechniek gerechtigd de overeenkomst voor het overige, respectievelijk de toekomst, te ontbinden,
zonder nadere ingebrekestelling, of, naar keuze van Drop Riooltechniek gerechtigd verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, of nakoming te verlangen, in alle gevallen met het recht op volledige
schadevergoeding.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen Drop Riooltechniek uit welke hoofde ook van
de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12:
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle door Drop Riooltechniek aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Drop Riooltechniek en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Den Haag.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Drop Riooltechniek te hare vrije keuze gerechtigd een geschil
voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil
te doen beslechten doormiddel van arbitrage of bindend advies.
4.In geval van een keuze van Drop Riooltechniek voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald
zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als
bedoeld in de wet.